سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
حزب وحدت اسلامی 
مدیر مسئول ماهنامه عبثاتی 
 
 
اجرایی